BEHANDLING OG PLEIE

Det finnes i dag ingen dokumentert behandling som kan kurere ME.

Derimot er det en del som kan gjøres for å dempe symptomer, og gjøre livet med ME lettere for pasientene. Under finner man en liste over forskjellige tilnærminger. Vi ber alle huske på at ME-pasienter kan være svært forskjellige, både når det gjelder alvorlighetsgrad av sykdommen, og om det finnes andre komorbide – samtidige – tilstander. Ikke alt som blir nevnt under vil passe for alle, og vi oppfordrer alle å søke hjelp hos kompetent helsepersonell før de forsøker noen form for behandling eller terapi.

Behandling av ME-pasienter består i første rekke å skjerme den syke mot påkjenninger som kan forverre symptomene. Graden av skjerming vil avhenge av den sykes tilstand. For de sykeste kan det være nødvendig med beskyttelse mot alle sanseinntrykk, for de lettest rammede kan det være nok å sørge for at man får tilstrekkelige pauser og nok hvile i hverdagen.

Ingen av tiltakene som nevnes i undermenyen utgjør noen form for kur. Formålet er derimot å gjøre plagene så små som mulig.

Mange ME-pasienter opplever søvnforstyrrelser, muskel- og leddsmerter, hodepine og nyoppståtte matintoleranser, og kan ha nytte av tiltak som demper disse symptomene.

De sykeste ME-pasientene har en enorm sykdomsbyrde og er fullstendig pleietrengende, og trenger spesielle tilnærminger til pleie og omsorg. En egen side omtaler denne gruppen

Noen ME-pasienter rapporterer effekt av behandling med immunglobuliner eller LDN, men det finnes i dag ikke tilstrekkelig dokumentasjon for disse behandlingene.

I undermenyen finner man omtale av ulike mestrings- og behanslingsalternativer.

ME-foreningens syn på behandling

ME-foreningen verken anbefaler eller godkjenner bestemte behandlere eller behandlingsmetoder for ME, men formidler kunnskap om de mulige årsakene til ME, utredningsmuligheter og behandlingsmetoder som er forankret i en biomedisinsk modell. Behandlingsmetoder som ikke er vitenskapelig dokumentert eller ikke tar tilstrekkelig hensyn til biologiske faktorer frarådes av ME-foreningen.

ME-pasientenes svar om opplevelsen av ulike behandlingsformer i ME-foreningens brukerundersøkelse fra 2012 kan leses her.