Kjære friske pårørende, familiemedlemmer og venner: Det er ikke lenger en selvfølge at man får økonomisk bistand når langvarig eller kronisk sykdom rammer.
Hjelp oss (og kanskje deg selv) ved å møte opp på demonstrasjon i Oslo eller Sandnes 22. mai. Vær en «demonstrasjonsvikar» for en som er for syk til å delta!

Det hender stadig oftere at langvarig eller kronisk syke mennesker i Norge står helt uten økonomisk bistand.
Dette er vanskelig å tro for alle som ikke er i den situasjonen, vi er jo vant til å stole på at Norge har gode velferdsordninger når sykdom rammer – slik er det ikke lenger!

Endringene i Folketrygdloven som gjelder arbeidsavklaringspenger (AAP) som ble innført i 2018 slår svært uheldig ut for personer med langvarig eller kronisk sykdom. Perioden man kan motta AAP ble redusert fra fire til tre år, det ble samtidig innført en karensperiode på 52 uker før AAP kan søkes på ny. Målet var at alle skal avklares enten til arbeid eller til ufør innen tre år er gått, det er jo en god tanke.

For mange er veien gjennom utredning, diagnostisering, behandling, arbeidsutprøving og vurdering av arbeidsevnen så lang at den ikke er avsluttet innen tre år. Allikevel får man ikke innvilget forlengelse av AAP.

Det finnes sykdommer som det ikke finnes effektiv behandling for. Eller man responderer kanskje ikke tilstrekkelig på tilgjengelig behandling. Da bør man vel få innvilget en uførpensjon? Nei, det er ikke helt enkelt det heller. For å bli regnet som varig ufør må man kunne sannsynliggjøre at sykdommen er varig, og varighetsbegrepet er satt til 7 år eller mer.

Altså finnes det et gap på 3 år hvor man kan risikere å bli henvist til sosialkontoret eller privat forsørging.

Både Arbeiderpartiet og SV har kommet med hvert sitt lovendringsforslag som skal til votering i Stortinget 23. mai. Da passer det fint å demonstrere dagen før.

ME-foreningen håper på stor oppslutning om demonstrasjonene i Oslo eller Sandnes!

Oslo:
https://www.facebook.com/events/1653057251506759/

Sandnes:
https://www.facebook.com/events/757986011251180/

Forskere kan søke på midler fra ME-foreningens innsamlingsaksjon, ME-Forskning, og på forskningsmidler fra Extrastiftelsen.

ME-Forskning inviterer forskere til å søke om midler til forskning på ME. Vi deler ut egne midler, og forskere kan gjennom ME-foreningen søke på midler fra Extrastiftelsen. ME-foreningen/ME-forskning er åpne for alle typer medisinsk forskning på ME, men vil prioritere forskning som kan føre til bedre behandling eller bedre diagnostisering. Basert på mange henvendelser fra pasienter angående gammaglobulin, oppfordrer vi spesielt om søknader på prosjekter som kan avdekke om behandling med gammaglobulin har noen signifikant klinisk effekt for ME-pasienter.

Extrastiftelsen kan gi lønnsmidler for inntil tre fulle årsverk. De kan støtte stipendiater, men prioriterer støtte til post.doc. Extrastiftelsen støtter normalt ikke kostnader utover lønn, men ME-Forskning kan gi støtte til materiell og lignende. Søker må være tilknyttet et etablert norsk forskningsmiljø.

Utfyllende retningslinjer for søknader til Extrastiftelsen finner du her.

Søknader vedrørende Extrastiftelsen behøver ikke å være komplette til søknadsfristen. Det holder med en prosjektskisse, og en beskrivelse av fagressurser. De nominerte kandidatene vil få anledning til å ferdigstille søknaden frem mot 1. Juni, som er Extrastiftelsens endelige frist.

Den faglige vurderingen av søknader vil gjøres av vårt medisinske fagråd. Tildeling av egne midler og nominering av prosjekter for søknad til Extrastiftelsen vil skje på ME-dagen 12. mai.

Søknadsfrist for søknad å midler fra ME-Forskning: 01.04.2018

Søknadsfrist for søknad å midler fra Extra-stiftelsen via ME-foreningen: 15.04.2018

Søknader sendes koordinator for ME-Forskning, ME-foreningens generalsekretær, Olav Osland.